Rastlinná výroba

PD Košeca a.s. obhospodaruje v katastroch obcí Ladce, Košeca, Ilava, Košecké Podhradie a Horná Poruba.

V štruktúre rastlinnej výroby sú zastúpené obilniny, olejniny, technické plodiny a krmoviny. Z jednoročných krmovín na ornej pôde je hlavne zastúpená kukurica a cirok na siláž, z viacročných krmovín je to hlavne lucerna siata a senáže z TTP. Z obilnín pestujeme pšenicu ozimnú a jačmeň jarný. Technickou plodinou je cukrová repa.

Hlavnou činnosťou rastlinnej výroby je zabezpečenie potrebného množstva kvalitných objemových krmovín pre obnoviteľné zdroje a pre potreby zvyšovania parametrov živočíšnej výroby. Najdôležitejšou úlohou rastlinnej výroby je dodržiavanie agroenviromentálnych kritérií pre obhospodarovanie TTP. V súčasnosti prebieha rozsiahla revitalizácia a obnova pasienkov čistením lokalít v spolupráci s vlastníkmi pôdy. Významnou zmenou je aj minimalizácia škôd spôsobených voľne žijúcou zverou s využitím elektrických ohradníkov a spolupráce s jednotlivými poľovníckymi organizáciami.